Закључци Првe међународнe конференцијe ,,Даровитост – препознавање и подршка“

Менса je у партнерству са Високом школом струковних студија за образовање васпитача, из Новог Сада, Друштвом дефектолога Војводине, Удружењем васпитача Војводине, Националним центром за таленте  у Новом Саду од 29. септембра до 1. октобра 2017. године, организовала Прву међународно научно-стручну конференцију ,,Даровитост– препознавање и подршка“ .

Организациони одбор Прве међународне конференције „Даровитост – препознавање и подршка“, донео је закључке кнференције:

,,На скупу су презентовани радови из области рада са даровитима – надаренима, талентованима, изузетнима – укупно 63 излагача и аутора из земље и иностранства; презентовано је укупно 36 радова, од чега 26 усмених излагања, 3 постер презентације и 4 радионице; позвани излагачи су одржали 4 уводна излагања.

Поводом одржавања Конференције припремљена су два издања: Зборник сажетака свих излагања са конференције, као и Тематски зборник радова међународног значаја „Даровитост/Giftedness“.
На основу излагања и дискусија формулисани су закључци скупа:
– У свим земљама региона постоје сличне тешкоће и проблеми у препознавању, откривању и раду са даровитима, а важан је и недостатак програма за усавршавање радника који са оваквим особама треба да раде, пошто за то немају потребне компетенције јер их не добијају иницијалним образовањем.
– Даровитост сама по себи није увек повезана са успешношћу у другим областима или високом интелигенцијом; постоје и даровите особе са сметњама у развоју за чије препознавање су потребна додатна знања и којима треба посветити посебну пажњу.
– Даровитима је потребна специфична стручна подршка коју је друштво дужно да им обезбеди, у складу са већ постојећим законским одредбама.
– Искуства из Европе су показала да су националне Менсе, као удружења грађана, добар ресурс за рад са даровитима, као што су то и посебни центри који постоје и у земљи и шире.
– Ради превазилажења идентификованих тешкоћа у области рада са даровитима, потребно је: више истраживања у овој области, уједначавање терминологије, креирање програма подршке запосленима у више сектора за откривање и рад са даровитима, преузумање модела добре праксе у погледу ваннаставног рада са даровитим ученицима, покретање сервиса подршке свим даровитима на регионалним и локалним нивоима, као и креирање стратегије рада са даровитима на националном нивоу.
– Осим свега, нужно је окупљање стручњака и теоретичара ради размене искустава и унапређивања теорије и праксе у раду са даровитима, као и учешће самих даровитх особа у оваквим скуповима.
– Закључено је и да је потребно и даље одржавати овакве скупове који доприносе унапређивању компетенција и размени искустава запослених у свим секторима у којима се могу појавити даровите особе.
– Организатори ће припремити сличан скуп и наредне године.“