ИЗ СТАТУТА

Део из Општих одредби:

Члан 1.

Удружење „УченIQ“ је добровољно, невладино и непрофитно удружење грађана и оснива се ради остваривања циљева у области едукације одраслих, деце и младих у домену образовања, науке, спорта и културе са нагласком на развој вештина и знања за 21. век и здравих стилова живота.

Члан 2.

Пун назив удружења је: Удружење грађана УченIQ

Скраћени назив удружења је: УченIQ

Назив удружења на енглеском језику је: Association ,,StudentIQ”

Члан 3.

Седиште Удружења је у Београду.

Удружење ће своју делатност остваривати на теритирији Републике Србије и на подручјима међународне заједнице где се укаже прилика за испуњавање основних циљева удружења….

Из дела  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 7.

Удружење „УченIQ“  се оснива ради остваривања следећих основних циљева:

 • Стварање услова за квалитетно учење, лични и професионални развој сваког појединца;
 • Допринос инклузивном друштву и побољшању положаја даровитих, деце и младих са интелектуалним сметњама и инвалидитетом, деце и младих из маргинализованих група, и одраслих из осетљивих група.
 • Развијања компетенција деце и младих за живот и рад у савременом друштву;
 • Промоције науке, (СТЕ(А)М концепта и здравих стилова живота у здравом окружењу међу децом и младима;
 • Промоцијe предузетништва деци, младима и одраслима из осетљивих група.
 • Стручног усавршавања запослених у образовању, васпитним, спортским и установама социјалне заштите, удружењима, као и осталих појединаца на теме образовно васпитног рада, те иновативних приступа образовању и васпитању и предузетништва.
 • Извођење иновативних облика образовања и рада са децом и младима.
 • употреба нових технологија у образовне сврхе.

Ради остваривања својих циљева  Удружење ће нарочито:

 • Креира, акредитује и реализује програме стручног усавршавања, организује различита  предавања, обуке, семинаре, курсеве, трибине, конференције, стручне скупове, студијска путовања и друге облике едукације, самостално или у сарадњи са другим организацијама, у свим областима деловања удружења.
 • Креира, организује и реализује самостално или са другим организацијама едукативне програме, програме промоције науке, културно забавне програме, спортско рекреативне програме, инклузивне, предузетничке програме, конкурсе, фестивале, кампове, излете, викенде, веб садржаје, прославе и друге видове активности са децом, младима и одраслима у свим областима деловања удружења.
 • Сарађује са локалним заједницама и  експертима из различитих области, министарствима Владе Републике Србије, образовним, спортским, културним, здравственим установама, друштвеним и приватним организацијама и осталим привредним субјектима, фондацијама, институцијама и осталим невладиним организацијама у земљи и иностранству реализујући и промовишући заједничке активности из области деловања Удружења.
 • Израђује материјал, објављује књиге, публикације, дигиталне и мултимедијалне садржаје за потребе едукације, у складу са законом,
 • Креира, организује и реализује самостално или са другим организацијама  пројекте из области деловања Удружења.
 • Реализује истраживачки рад, (израда анализа и препорука) у области образовања, спорта, социјалне заштите.
 • Истражује, креира и реализује посебне иновативне програме и методе  рада и иновативна материјална средства (играчке, алате, уређаје и др. ) из области деловања Удружења.
 • Врши саветодавни рад у области образовања, инклузије и употребе технологије.

У сврху остваривања циљева Удружење примењује одговарајуће методе менаџмента квалитета и осигуравања квалитета.

Из дела ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Члан 11.

Чланoви Удружења јесу оснивачи и сва лица која накнадно приступе у складу са овим Статутом.

Удружење има следеће категорија чланова:

 1. Редовне чланове
 2. Придружене чланове
 3. Почасни чланови

Редовни члан Удружења може постати:

 • лице које је својим досадашњим радом доприносило подизању квалитета васпитно-образовног процеса о чему одлучује Управни одбор на основу документације.
 • стручњаци из просветних, здравствених, социјалних, научних, културних и спортских организација о чему одлучује Управни одбор на основу документације.

Придружени чланови могу постати сва пунолетна и малолетна физичка лица које ће плаћањем чланарине, својом активношћу и ангажовањем учествовати у остваривању циљева Удружења кроз учешће у активностима Удружења (деца, млади, родитељи…), као и спонзори и донатори.

Својство почасног члана може одлуком Управног одбора стећи свако лице, домаће и страно, које има посебне заслуге за рад Удружења или чије је чланство у Удружењу од посебног интереса за остваривање циљева Удружења.

ПОСТАНИ ЧЛАН!

Зашто је добро бити члан Удружења УченIQ?

За стручњаке: Циљ нам је да промовишемо добре примере праксе и омогућимо нашим колегама, просветним радницима, да стекну услове прописане Правилником о стручном усавршавању, као и да својим радом и идејама допринесу унапређењу рада са децом.

Осим основних погодности за чланове да учествују у активностима Удружења, као и да предлажу нове активности, чланови ће имати попусте на све стручне скупове које организује Удружење.

Важно обавештење да чланови Удружења имају попуст и на учешће у међународној конференцији Савремено образовање 2022 које организује Алијанса просветитеља и чланарина за чланове нашег удружења износи 500 уместо 3000 динара, јер је наше удружење суорганизатор конференције.

Такође Удружењу УченIQ је парнер у организацији Пете међународне стручно научне конференције о даровитости ,, Сарадња у циљу подршке даровитима”, па ће наши чланови такође имати попуст.

Годишња чланарина за 2022 годину је 2000 динара, а  треба да попуне приступницу и пошаљу кратку биографију и своју фотографију.

За родитеље: Могу се пријављивати за поједине садржаје намењене родитељима уз знатан попуст, као и могућност коришћења саветовалишта за рад са децом по повлашћеним ценама. Могу путовати са својом децом на едукативне излете и учествовати на мешовитим активностима које су осмишљене за родитеље и децу. Годишња чланарина за 2022 годину је 2000 динара, а  треба да попуне приступницу.

За децу: Према закону о туризму, на путовања која организује удружење могу ићи искључиво чланови удружења. Због тога све активности које Удружење буде реализовало, биће понуђене нашим члановима. Осим могућности да путују са нама, и могућности да учествују у бесплатним или по повлашћеној цени у комерцијалним активностима, деци и младима ће бити понуђен периодично и додатни материјал за рад. Родитељ мора попунити приступницу за дете и уплатити чланарину од 500 динара за 2022 годину.

Приступницу за децу преузмите овде. Приступницу попуните и скенирану нам пошаљите на мејл clanstvo@uceniq.edu.rs

Уколико су потребне још неке информације у вези чланства и чланарина, контактирајте нас на мејл clanstvo@uceniq.edu.rs .