УЧИМО БРЗО И ЛАКО, ЈЕР ЗНАМО КАКО (стари)

Чланови УченIQa реализују акредитовани програм стручног усавршавања:

Учимо брзо и лако јер знамо како

-каталошки број 599 акредитован за шк.год. 2018/19,2019/20. и 2020/21. (2021/22.)

,,Учимо брзо и лако, јер знамо како“ је програм стручног усавршавања наставника  акредитован од стране Завода за унапређење образовања и васпитања Републике Србије под каталошким бројем 599 у оквиру понуде Удружења Креативни учитељи.

„Учимо брзо и лако, јер знамо како“ је програм који је подржала Менса Србије, сматрајући да своко дете, мотивисано, учећи на себи ствојствен начин и користећи сва своја чула, може да развије своје урођене потенцијале до свог максимума. Уз вежбе чула вида и слуха,теста за одређивање стила учења, отклањање негативних утицаја на памћење, овладавањем техникама памћења – мнемотехнике и јачањем природног памћења – мнемонике, покушавамо да развијемо све дечије природом дате потенцијале за брже и лакше учење. Битна је и подршка коју можемо пружити родитељима како би они били најбоља подршка развоју потенцијала њиховог детета.

Програм је креиран са циљем да едукује и подржи полазнике у примени ефикаснијих начина учења у раду са децом.

Сврха обуке је да се полазнике обучи за пружање додатне подршке деци у проналажењу и примени различитих стилова и техника учења прилагођених индивидуалним потребама сваког детета.

Област на коју се програм односи: општа питања наставе

Компетенција коју предложени програм развија:  K2- компетенције за поучавање и учење

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Аутори:

  • Професор разредне наставе Тања Олеар Гојић , ОШ ,,Драган Лукић“, Београд, члан Менсе Срби
  • Професор разредне наставе Мирјана Тишма , ОШ ,,Драган Лукић“, Београд, члан Менсе Србије
  • Дипломирани психолог Светлана Пуретић , Регионални центар за таленте Београд 1 – Земун, члан Менсе Србије
  • Дипломирани учитељ – мастер Момчило Степановић , ОШ „Бановић Страхиња“, члан Менсе Србије

Реализатори :

  • Професор разредне наставе Тања Олеар Гојић , ОШ ,,Драган Лукић“, Београд, члан Менсе Србије
  • Професор разредне наставе Мирјана Тишма , ОШ ,,Драган Лукић“, Београд, члан Менсе Србије
  • Дипломирани психолог Светлана Пуретић , Регионални центар за таленте Београд 1 – Земун, члан Менсе Србије

Трајање програма: 1 дана (укупно време рада: 8 сати)

Предвиђени број учесника: 30    Цена по полазнику: 1800

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник изборних и факултативних предмета, Васпитач у дому ученика; Стручни сарадник у школи; Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник);

Општи циљ програма

Развијање наставничких компетенција у области поучавања и учења кроз усвајање и примену различитих техника учења у раду са ученицима различитих способности.

Специфични циљеви програма

Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области:

– шта је показало истраживање о структури школских постигнућа чланова Менсе Србије,

– неурофизиолошке катрактеристике учења и памћења,

– врсте, стилови, методе и стратегије учења,

– технике памћења- мнемотехнике,

– прилагођавање захтева потребама ученика.

Обука полазника за:

– препознавање стилова учења код ученика,

– проналажење и употребу инструмената за помоћ при обуци о стратегијама учења,

– обуку ученика и родитеља о техникама и стратегијама учења,

– пружање додатне подршке деци.

Очекивани исходи обуке

Очекује се да ће полазници:

– развити сензибилитет за склоност ученика према различитим стиловима учења,

– бити обучени за ефикасније препознавање специфичности ученика у домену начина примања информација,

– проширити сазнања о врстама, методама и стратегијама ефикасног учења и техникама памћења,л

– бити оснажени и мотивисани да подстичу ученике и родитеље на побољшање школског успеха,

– бити обучени да на ученике пренесу знање о техникама учења како би ученици имали што боље резултате,

– унапредити компетенције које се односе на активно учење и учење кроз игру.

Телефони за контакт:

Тања Олеар Гојић 069-1974-128

Мирјана Тишма 063-342-873